Πατήστε το ΜΠΛΕ κουμπί για εισαγωγή αποτελεσμάτων και λήψη αξιολόγησης αποτελεσμάτων της εταιρίας NOBIS LABORDIAGNOSTICA

 

Πατήστε το ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ κουμπί για εισαγωγή αποτελεσμάτων και λήψη αξιολόγησης αποτελεσμάτων της εταιρίας BIO GROUP MEDICAL SYSTEM

-------------------------------- 

www.eqas.gr

 

Συμμόρφωση ως προς οδηγία GDPR

 

GDRP compliance

Σύμφωνα με το νέο κανονισμό GDPR που αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα οι εταιρείες και οι οργανισμοί πρέπει να εφαρμόζουν πολιτικές οι οποίες:

Θα παρέχουν σαφή γνωστοποίηση για τη συλλογή δεδομένων. Συλλογή και αποθήκευση μόνο των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για έναν σκοπό

Η εταιρία μας συλλέγει προσωπικά δεδομένα εργαστηρίων.

Τα δεδομένα που συλλέγει είναι:

ΟΝΟΜΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΦΑΧ, ΚΙΝΗΤΟ,

EMAIL, ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ,

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΤΑΙ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΪΑ ΜΑΣ, ΚΩΔΙΚΟΊ ΠΕΛΆΤΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ ΤΗΝ ΕΊΣΟΔΟ ΣΤΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΊ ΠΟΙΟΤΙΚΟΎ ΈΛΕΓΧΟΥ, ΑΦΜ, ΔΟΥ

 Όσα εργαστήρια προμηθεύονται από την εταιρία μας προϊόντα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου αυτόματα αποδέχονται το δικαίωμα συλλογής των παραπάνω προσωπικών δεδομένων.

 

According to the new GDPR regulation on your personal data, companies and organizations must implement policies that:  

 

They will provide clear disclosure for data collection. Collect and store only the minimum personal data required for a purpose

 

Our company collects personal laboratory data.

The data it collects are:

NAME, ADDRESS, PHONE, FAX, MOBILE, E-MAIL, LABORATORY NAME RESPONSIBLE, PRODUCTS WHICH THE CUSTOMER PURCHASES FROM OUR COMPANY, CUSTOMER CODES CONCERNING THE CONTACT PROCEDURES FOR THE EXTERNAL QUALITY CONTROL SYSTEM, VAT NR.

 

All laboratories that are supplied by our company for external quality control products automatically accept the right to collect the above personal data.  

 

 

 

Θα περιγράφουν το λόγο και τις περιπτώσεις επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Περιορισμός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς

Τα προαναφερθέντα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται μόνο για τους παρακάτω σκοπούς: Επαφή με νέους και υπάρχοντες πελάτες με σκοπό ενημέρωσης ή οικονομικής προσφοράς προϊόντων. Αντιστοίχηση και αποθήκευση των κωδικών εισόδου στο σύστημα αποτελεσμάτων εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου όλων των πελατών (νέων και παλαιών).

 

They will describe the reason and the cases of processing of personal data. Restrict the processing of personal data for defined, explicit, and legitimate purposes

 

The above-mentioned personal data are collected only for the following purposes: Contact with new and existing customers for information or financial offer of products Assign and store entry codes in the external quality control results system of all clients (new and old).  

 

 

Θα ορίζουν πολιτικές διατήρησης και διαγραφής δεδομένων. Διασφάλιση της ακρίβειας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας διαγραφής και επεξεργασίας τους

Σε περίπτωση που πελάτης ή υποψήφιος πελάτης επιθυμεί τη διαγραφή του από τα αρχεία μας παρακαλώ να μας το αναφέρει μέσω email στη διεύθυνση eqas@eqas.gr

 

They will set up data retention and deletion policies. Ensure the accuracy of data, including the possibility of deleting and editing them

 

If a customer or a prospective customer wants to delete his data from our records, please let us know by emailing us at eqas@eqas.gr  

 

 

Η διάρκεια αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων. Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την εταιρία μας θα αποθηκεύονται έως ότου ο ενδιαφερόμενος ζητήσει τη διαγραφή τους.

 

The duration of the storage of personal data. Limit the period of storage of personal data

 

The personal data collected by our company will be stored until the person concerned requests their deletion.  

 

 

Διαφάνεια, αντικειμενικότητα και νομιμότητα ως προς το χειρισμό και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων. Διασφάλιση της ασφάλειας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η εταιρία μας παραμένων ΜΟΝΟ για χρήση της εταιρίας μας και δεν πωλούνται ή παραχωρούνται σε τρίτους.

 

Transparency, objectivity and legitimacy in the handling and use of personal data. Ensuring the security, integrity and confidentiality of personal data

 

The personal data that our company collects are for use only of our company and not sold or given to third parties.

 

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

37729518